วัตถุประสงค์โครงการ พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไปสู่ปวงชน นำวิชาการไปสู่ ความเป็นสากลเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก


วัตถุประสงค์

(1) เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีจิตสำนักที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ชุมชนและ ท้องถิ่น

(2) เพื่อพัฒนาวิชาการไปสู่ความเป็นสากล มีรูปแบบที่หลากหลายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก

(3) เพื่อกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา กระตุ้นการเรียนรู้อันจะทำให้สามารถพึ่งตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการงาน และรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้

(4)เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้และภูมิปัญญาไท ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวด ล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติได้

(5) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการ ให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว เกิด ประสิทธิภาพและคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น

(6) เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับและแสดงถึงความมี คุณภาพของการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทาง วิชาการ ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและมีความ โปร่งใส

(7) เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เห็นคุณค่ามรดก วัฒนธรรมไทย สามารถอนุรักษ์ศิลปะ และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน ตลอดไป

(8) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์และดัดแปลงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น