คณะกรรมการโครงการ พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
   
 1. ศาสตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี ประธานกรรมการ
 2. รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองฯ ฝ่ายนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
 3. รศ.วันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์ รองฯ ฝ่ายการคลัง
รองประธานกรรมการ
 4. นายสุชาติ กิจธนะเสรี ผอ. สถาบันคอมพิวเตอร์กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติกรรมการ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งประเสริฐกรรมการ
 7. ผศ.พรชัย จิตต์พานิชกรรมการ
 8. นายธีระ ทองประกอบกรรมการ
 9. นางดูษฎี ธรมธัชกรรมการ
 10. นายเดชา พรเจริญนพกรรมการ
 11. นายปรีชา พันพิพัฒน์กรรมการ
 12. นางพรศรี ฉัตรธนะกุลกรรมการ
 13. นายวีรชัน พันธ์นรากรรมการ
 14. นางอัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์กรรมการและเลขานุการ
 15. นายจีระวัฒน์ ยุวอมรพิทักษ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้


1. กำหนดนโยบายและดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามต้นแบบระบบฯ โดยมีรูปแบบการบริหาร และรวมศูนย์เบิกจ่ายเงิน


2. มอบหมาย ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานของบุคคลหรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อเสนอต่อ มหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย


3. ดำเนินการจัดสัมนาและฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจระบบใหม่ ทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ


4. ตัดสินใจและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย