ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:34 น.

 

 

ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ

- ขั้นตอนการดำเนินงาน/คู่มือปฏิบัติ

- หนังสือเวียน

- กฎกระทรวง

- ระเบียบฯ พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560