วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • รายชื่อหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้

  คลิกดูรายชื่อหน่วยงานที่สามารถทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2551หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2551ให้เริ...
 • การบันทึกค่าใช้จ่ายงบคลัง 2551

  คลิกดูรายละเอียดการบันทึกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบสวัสดิการพนักงานงบค...
 • อบรมให้โครงการพิเศษ(รอบสอง)

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบัญชี ให้กับโครงการพิเศษฯ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ดูรายชื...
 • อบรมระบบบัญชีลูกหนี้

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ในระบบบัญชีลูกหนี้ให้กับกองคลังและหน่วยงานใ...
 • กำหนดเลขที่เอกสาร(งบคลัง)

  การกำหนดเลขที่เอกสาร(เลขที่ใบแจ้งหนี้) ในสมุดบัญชีงบคลังและสวัสดิการ ดูรายละเอียดที่นี่...
 • เอกสารกันเงินในระบบ 2551

  ให้ทุกหน่วยงานมารับคืนเอกสารการกันเงิน ได้ที่ คุณสุมล งานงบประมาณ กองคลังรายงานเอกสารกั...
 • แนวปฏิบัติเบิกข้ามปีงบประมาณ

  เนื่องจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ เนื...
 • ขอเชิญร่วมลอยกระทง

  ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี และประชาคมชาวรามคำแหงร่วมสืบ...
 • สัมมนาประจำปี 2550

  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550 กองคลังได้จัดสัมมนาประจำปี 2550 ถ้าต้องการติดต่อสอบถามให้ติดต่อมา ใน...
 • ภาพกิจกรรมกองคลัง

     ภาพสัมมนาประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 16-18 พ.ย. 2550 (1)  ...
 • แนวปฏิบัติการบันทึกPO ปี 2551

  คลิกดูแนวปฏิบัติการบันทึกรายการในระบบจัดซื้อ/จ้าง (po) สำหรับปีงบประมาณ 2551...
 • เบิกค่าใช้จ่ายไม่ระบุ งปม. ล่วงหน้า

  คลิกดูเอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุวงเงินงบประมาณล่วงหน้าได...
 • เบิกจ่ายเงินกัน/ขยายที่บันทึกใน3มิติ

  คลิกดูแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกัน/ขยาย ที่บันทึกในระบบบัญยชี 3 มิติ...
 • เบิกจ่ายเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  คลิกดู การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาศท...
 • การจ่ายเงินค่าคุมสอบ

  การจ่ายเงินค่าคุมสอบในการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2550 ดูรายละเอียดที่นี่...
 • งานพระราชทานปริญญาบัตร

  หน่วยงานใดที่ต้องการเบิกจ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตรรุ่น 33 คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • การยื่นภาษีเงินได้ ประจำปี2550

  กองคลังได้ส่งเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ประจำปี 2550 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ...
 • แจ้งเลื่อนเปิดระบบ

  ขณะนี้ระบบบัญชี 3 มิติ เกิดปัญหาบางประการเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล ทางโครงบัญชี ฯ จึงขอแจ...
 • รับเบี้ยขยันรอบสอง

  ขอให้บุคลากรที่ยังไม่ได้รับ ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย ให้มาร...
 • ระบบบัญชี 3 มิติ ช้า

  เนื่องด้วยขณะนี้ระบบบัญชี 3 มิติ ให้บริการช้ากว่าปกติ สาเหตุเพราะเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริ...