ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • ขยายเวลาเบิก 36 ปี

    ขยายเวลาการเบิกค่าใช้จ่ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 36 ปี คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • ปิดระบบวันที่ 21 พ.ค. เวลา 13.00

  ในวันที่ 21 พ.ค. 51 เวลา 13.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่า...
 • ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์

  แจ้งผลการพิจารณาหารือกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีรถยนต...
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าน้ำมัน

  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพนาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น...
 • สืบค้นเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ

  ท่านสามารถสืบค้นรายการเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อของหน่วยงาน เพื่อสอบราคาก่อนสั่งซื้อส...
 • แจ้งปิดระบบ 12 มิถุนายน 2551

  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ทางเราจึงขอปิดระบบบัญชี 3 มิติ ฯ เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ขออภั...
 • สรุปการขึ้นทะเบียบสินทรัพย์

  เนื่องจากทางโครงการ 3 มิติ ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ มาบันทึกการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เข้าสู...
 • ซัพพลายเออร์ที่ถูกระงับใช้งาน

  กองคลังขอระงับซัพพลายเออร์ เนื่องจากซัพพลายเออร์ไม่ยอมส่งใบเสร็จรับเงินมาให้กองคัลง ซึ...
 • ตรวจประกันคุณภาพภายใน

  ตามที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งกำหนดการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงาน...
 • แนวปฏิบัติ การเพิ่ม-ลดงบประมาณ

   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอหารือกับผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องการขอบันทึกรายการจัดซื้อ/จ...
 • แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี51

  เพื่อให้การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสำหรับปีงบประมาณ 2551 เป็นปัจจุบันถูกต้...
 • ขออนุมัติจัดฝึกอบรม

  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ.0518.01/พิเศษ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการเข้าส...
 • แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ

  ขอแจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 - 13.30 น เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ทางโครงการ...
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc6 อาคารเว...
 • แนวปฏิบัติคืนเงินยืมทดรองราชการ

   เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินยืมทดรองราชการในระบบบัญชี 3 มิติ สอดคล้องกับแน...
 • แนวปฏิบัติการปรับปรุงบันทึก งปม,

   ตามที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทำการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบบัญ...
 • ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 51

  เพื่อให้การบริหารเงินงบประมาณปี 2551 และเงินกัน/ขยายเงินกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง...
 • แนวปฏิบัติการยกเลิกเอกสาร

   ตามที่กองคลังได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแก้ไขและยกเลิกเอกสารในระบบจัดซื้อจ...
 • แนวปฏิบัติจัดซื้อ-จ้างโดยวิธียกเว้น

   แนวปฏิบัติจัดซื้อ - จ้างโดยวิธียกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐ...
 • เข้าเวป Google ไม่ได้ คลิกที่นี่

  ...