ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • การบริหารเบิกจ่ายปี 2552

    แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2552 คลิกดาวน์โหลด...
 • ขอให้ยืนยันยอดสำรองจ่าย

  ขอให้ยืนยันยอกสำรองจ่ายของหน่วยงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • ผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉพาะเดือนก.ย.51

  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน สำหรับเอกสารการตั้งหนี้เฉพาะเดือนกั...
 • ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบ

  ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข และ ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบคลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • ดูสถานะยืนยันงปม.และใบแจ้งหนี้

   ท่านสามารถดูรายงานแสดงการตรวจสอบสถานะยืนยันงบประมาณปี 2552 และ ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ หา...
 • ระเบียบการสอบซ่อม

  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึก...
 • ด่วน!! ฟังการฝึกอบรมผ่านดาวเทียม

   ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดปร...
 • แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี52

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 255...
 • กำหนดการการฝึกอบรม

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นการบันทึกบัญชีเกณฑื...
 • ปิดระบบ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น.

     ในวันที่ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง...
 • รับใบสำคัญเงินอุดหนุน

  ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินอุดหนุนภาษาที่สอง และเงินอุดหนุนสื่อการสอนปี 2551 ได้ที่ก...
 • เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม

   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานและการจัดทำรายงานทางการเงินด้...
 • จัดส่งใบสำคัญจ่ายเงินอุดหนุน

  กรุณาจัดส่งใบสำคัญจ่าย เงินอุดหนุนต่างๆ โดยด่วนเพราะกองคลังจะจัดเก็บภาษี (5,000 ทุกชุด) - ภา...
 • แจ้งใบสำคัญจ่าย

  หน่วยงานสาขาวิทยบริการฯ ดังต่อไปนี้ 1. จ.อำนาจเจริญ 2. จ.นครศรีธรรมราช3. จ.ขอนแก่น4. จ.ตรัง 5. จ.หนอง...
 • ตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน พ.ย. 51

  กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน เดือนพฤศจิกายน 2551 ส่งคืนกองคลังโดยด่วน...
 • กองคลัง

  ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล...
 • แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ

  เวลา 18.00 น. โครงการบัญชี 3 มิติ จำต้องปิดระบบบัญชี 3 มิติเพื่อทำการปรับปรุงระบบ ขอให้ผู้ใช้ระบ...
 • ส่งใบสำคัญโบนัส

  ด่วน ! หน่วยงานดังต่อไปนี้ กรุณาส่งใบสำคัญรับเงินโบนัส ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่นางพรทิพย...
 • ตรวจสอบใบสำคัญ เดือนเมษายน

  คณะ/สำนัก กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงินเดือน เมษายน 2552 และจัดส่งใบสำคัญรับเงินคืนกองคลัง ด่ว...
 • จัดส่งสำเนาสัญญายืมเงิน

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป กองคลัง (งานการเงิน) จะจัดส่งสำเนาสัญญายืมเงินให้หน่วยเงินข...