วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2008 เวลา 18:12 น.

image เนื่องด้วยกองคลังได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมว่าให้ผู้ประกันตนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล ที่ขอรับสิทธิประกันสังคมได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551 ดังนั้นกองคลังขอให้ส่งข้อมูลกลับมายังกองคลังภายในวันที่ 15 มีนาคม 2551 เพื่อจะได้บันทึกเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ทันระยะเวลาตามสำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

- แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

image