ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ความเป็นมากองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

กองคลังแต่เดิม คือ แผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีที่ทำการอยู่ที่ตึก a.d. 1 หัวหน้ากองกลางคนแรก คือ นายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

การแบ่งงานของกองกลางสมัยนั้น แบ่งออกเป็น 8 แผนก ดังนี้

 • แผนกสารบรรณ
 • แผนกการเจ้าหน้าที่
 • แผนกการเงิน
 • แผนกบัญชี
 • แผนกพัสดุ
 • แผนกอาคารสถานที่
 • แผนกกิจกรรมนักศึกษา
 • แผนกประชาสัมพันธ์

แผนกการเงินมี นางสาวสุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นหัวหน้า, แผนกพัสดุ นายจักรางกูร โชตยาสีหนาท เป็นหัวหน้า, แผนกบัญชี นางสาวสุวรรณา กนกกรรณ์ เป็นหัวหน้า

ปี พ.ศ. 2519 แผนกการเงินได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี และได้มีการจัดตั้งกองคลังขึ้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 กองคลัง แบ่งงานออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกพัสดุ แผนกการเงิน แผนกบัญชี โดยมีนางสาวสุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการกองคลัง และในปี พ.ศ. 2522 มีการแบ่งส่วนราชการเพิ่มอีก 1 แผนก คือ แผนกงบประมาณ รวมเป็น 4 แผนก ด้วยกัน

ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี อย่างถูกต้องเป็นทางการ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 และได้เปลี่ยนจากแผนกเป็นงาน
กองคลังจึงแบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ

 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีคำสั่งลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตามที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการ เพิ่มอีก 1 งาน คือ งานธุรการ
งานกองคลัง จึงแบ่งออกเป็น 5 งาน คือ

 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานงบประมาณ
 • งานธุรการ

กองคลัง มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองคลัง พ.ศ. 2534 และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยนำคำสั่งมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มาประกอบด้วย ดังนี้

งานการเงิน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • หน่วยรับเงิน
 • หน่วยจ่ายเงิน
 • หน่วยจัดเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
 • หน่วยเงินยืมทดรองจ่ายและกิจกรรมนักศึกษา
 • หน่วยจัดเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยภาษี

งานบัญชี แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานบัญชีงบประมาณแผ่นดิน
 • งานบัญชีงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย

งานพัสดุ แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • หน่วยธุรการ
 • หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • หน่วยจัดหาวัสดุ
 • หน่วยซ่อมบำรุง
 • หน่วยบัญชีควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
 • หน่วยตรวจสอบเอกสารและสัญญา
 • หน่วยคลังพัสดุ

งานงบประมาณ แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • หน่วยงบประมาณ
 • หน่วยวิเคราะห์เงินงบประมาณ
 • หน่วยวิเคราะห์เงินลงทุน
 • หน่วยฎีกา
 • หน่วยสั่งจ่าย

งานธุรการ แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยบุคลากร
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยเลขานุการ