ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2008 เวลา 16:58 น.

image ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินงบประมาณงบรายได้ให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เพื่อจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งโดยปกติการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ผู้จัดฯ จะต้องยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยหรือใช้เงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน  เพื่อไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  และเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่ไม่สามารถนำใบสำคัญมาขอเบิกเพื่อชดใช้หนี้เงินยืมหรือเงินสำรองจ่ายที่นำไปดำเนินการได้  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  หรือเมื่อจ่ายเงินไปแล้วไม่มีระเบียบรองรับ  หรือผู้ที่ดำเนินการไม่มีอำนาจตามระเบียบ

ดังนั้น  เพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณไปดำเนินการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  และสามารถนำใบสำคัญมาเบิกเพื่อชดใช้หนี้เงินยืมได้  กองคลังจึงขออนุมัติ  ดังนี้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

คลิกดาวน์โหลดแบบเอกสารที่นี่