วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 15:11 น.

image เพื่อให้มีมาตรฐานในการกำหนดค่าธรรมเนียมสาขาเดียวกัน ควรมีค่าธรรมเนียมเท่าหรือใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันเฉพาะเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน กองคลังจึงขอให้คณะที่เปิดสอนโครงการพิเศษ ส่งข้อมูลตามแบบที่แนบ เพื่อจักได้เป็นข้อมูลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติในการเปิดโครงการใช้เป็นข้อมูล ในการพิจารณาในการตัดสินใจต่อไป   โดยให้ส่งแบบดังกล่าวคืนกองคลัง เพื่อจักได้รวบรวมเสนออธิการบดี  ภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2551

หมายเหตุ : ให้บันทึกแบบฟอร์ม ลงในแผ่น flopy disk (a:) แล้วส่งคืนมาที่กองคลัง (ห้อง ผอ.กองคลัง) ภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2551

คลิกดูรายละเอียดและแบบฟอร์ม