ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กำหนดการวันลอยกระทง PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2006 เวลา 07:00 น.
วันพฤหัสบดี ที่2 พฤศจิกายน 2549 ณ.ลานอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี

เวลา 9.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

เวลา 10.30 น. ประกวดนางนพมาศพร้อมแสดงดนตรีไทย

เวลา 11.00 น. นางนพมาศเชิญกระทงให้ประธานและผู้บริหารร่วมลอยกระทง

เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ ขอความร่วมมือบุคลากรกองคลังทุกท่านให้แต่งผ้าไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอขอบพระคุณ
จากคณะกรรมการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองคลัง