ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 07:00 น.
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2549

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า "วันแม่" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า "ดอกมะลิ" สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา (อ้างจาก... http://www.tungsong.com/Impotant_day/Mother/MotherDay.asp)

และเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ กองคลังได้จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในสมเด็จพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการกองคลัง อาคารวิทยบริการและบริหาร และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 3” ขึ้น เพื่อเชิญชวน คณาจารย์, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทุกคณะและชั้นปี เข้าร่วมประกวดการแต่งผ้าไทยในครั้งนี้ โดยแบ่งการเข้าประกวดแต่งผ้าไทยเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเภท ผ้าไหม
2. ประเภท ผ้าฝ้าย
3. ประเภท ความคิดสร้างสรรค์

และในการประกวดครั้งนี้ กองคลังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดด้วย จึงขอเรียนเชิญบุคลากรกองคลังทุกท่าน ไปร่วมเป็นกำลังใจแก่บุคลากรที่เข้าร่วมประกวด ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

-------------------------------------------------
กำหนดการร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549
_______________________

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549
เชิญชวนบุคลากรกองคลังแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าลายดอกสุพรรณิกาโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 8.30 – 16.30 น. เชิญชมบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณในสมเด็จพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการกองคลัง อาคารวิทยบริการและบริหาร

เวลา 10.25 – 12.00 น. เชิญชวนบุคลากรกองคลังเข้าร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดแต่งกายผ้าไทย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
เชิญชวนบุคลากรกองคลังสวมเสื้อสีฟ้า เพื่อร่วมเทิดไท้องค์ราชินี

-------------------------------------------