ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินและระบบค้นหาการจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

** ชื่อบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวผู้มีสิทธิในการับเงิน

 • รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และได้รับเงินใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่อนุมัติ
 • รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จากผู้รับเงินจำนวนเงิน 8 บาทต่อรายการ (สั่งโอนรายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีจำนวนเงินรวมเกิน 2 ล้านบาท ต้องแยกเป็นรายการละ 2 ล้านบาทและคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 8 บาท) และได้รับเงินใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่อนุมัติ
 • สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ 1 บัญชี

** ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ยกเว้น การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(งบคลัง) ผ่านระบบ gfmis

** การแนบเอกสารเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ขาย ดังนี้

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน

ร้านค้า

 1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/ภพ.20
 3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/นิติบุคคล

 1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/ภพ.20
 3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
 4. สำเนาหนังสือรับรอง