วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:00 น.

แบบคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในระบบบัญชี 3 มิติ ซึ่งจะช่วยท่านในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่จะป้อนเข้าสู่โปรแกรม และ ให้ทางร้านค้าสามารถนำไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำใบเสนอราคาส่งให้กับหน่วยงาน เพื่อจะทำให้การคิดภาษีถูกต้องตรงกัน คลิกที่นี่