ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เริ่มใช้วิธีการจ่ายตรงให้เจ้าหนี้การค้า PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

บริษัท/ ห้าง/ ร้าน ที่จะทำการค้ากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้องแจ้งเลขที่บัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้การค้าได้และสำหรับเจ้าหนี้การค้ารายใดที่แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อให้มหาวิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีและยังไม่ได้มารับเงินจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้ และเมื่อได้รับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับมหาวิทยาลัยโดยลงวันที่ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี และส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์โดยสอดซองพร้อมทั้งติดแสตมป์และจ่าหน้าซองในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้ส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป

สำหรับค่าธรรมเนียมและบริการอื่นเจ้าหนี้การค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามที่ธนาคารเรียกเก็บ