วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ 2550 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

แจ้งทุกหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์จะต้องมาขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ที่โครงการบัญชี 3 มิติฯเท่านั้น