ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

ปรัชญา (philosophy) : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (will) : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (vision) : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (mission) ของกองคลังมี 4 ด้าน :

          1.จัดวางระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐให้สอดรับกับระบบบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (gfmis)
          2.จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
          3.ให้บริการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          4.ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ

เป้าประสงค์ (goals) ของกองคลัง :

             1. สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและประชาคมมีส่วนร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม ศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการสู่การสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย
          2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          3. พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวางระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
          4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ (objective) :

          1. เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
          2. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบายการปฏิรูประบบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (pbb)
          3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถคู่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
          4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และมีคุณภาพทางการศึกษาที่เอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล