ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข้อบังคับ/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางการศึกษา พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2023 เวลา 09:43 น.

 

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
  2. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
  3. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560
  4. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท พ.ศ.2560
  5. หนังสือลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (ว 130) และลงลายมือชื่อกรณีออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ม.ร.