ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับกองคลัง
ความเป็นมากองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

กองคลังแต่เดิม คือ แผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีที่ทำการอยู่ที่ตึก a.d. 1 หัวหน้ากองกลางคนแรก คือ นายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

การแบ่งงานของกองกลางสมัยนั้น แบ่งออกเป็น 8 แผนก ดังนี้

 • แผนกสารบรรณ
 • แผนกการเจ้าหน้าที่
 • แผนกการเงิน
 • แผนกบัญชี
 • แผนกพัสดุ
 • แผนกอาคารสถานที่
 • แผนกกิจกรรมนักศึกษา
 • แผนกประชาสัมพันธ์

แผนกการเงินมี นางสาวสุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นหัวหน้า, แผนกพัสดุ นายจักรางกูร โชตยาสีหนาท เป็นหัวหน้า, แผนกบัญชี นางสาวสุวรรณา กนกกรรณ์ เป็นหัวหน้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

ปรัชญา (philosophy) : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (will) : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (vision) : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (mission) ของกองคลังมี 4 ด้าน :

          1.จัดวางระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐให้สอดรับกับระบบบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (gfmis)
          2.จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
          3.ให้บริการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          4.ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ

เป้าประสงค์ (goals) ของกองคลัง :

             1. สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและประชาคมมีส่วนร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม ศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการสู่การสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย
          2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          3. พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวางระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
          4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ (objective) :

          1. เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
          2. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบายการปฏิรูประบบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (pbb)
          3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถคู่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
          4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และมีคุณภาพทางการศึกษาที่เอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ของมหาวิทยาลัย ของทุกหน่วยงานรวมทั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมเกียรติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้บริการ และทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ให้การบริการทางด้านการเงินแก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานงบประมาณ
 • งานธุรการ

สถานที่ตั้งของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กองคลัง แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน มีที่ตั้ง ดังนี้

 • งานการเงิน ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และอาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1
 • งานงบประมาณ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
 • งานบัญชี ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 5
 • งานพัสดุ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
 • งานธุรการ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 2