ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 11:52 น.

 

ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

รายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562  ...Click...


รายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561  ...Click...

- งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับงวด 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  ...Click...


รายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- งบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับงวด 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  ...Click...


 

 

 
งบการเงิน PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 00:36 น.

 

ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน

งบการเงิน ...Click...