ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:36 น.


 


 

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ...Click...

 • การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2563(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี2563

- เดือน ต.ค. 2562 ...Click...
- เดือน พ.ย. 2562 ...Click...
- เดือน ธ.ค. 2562 ...Click...
- เดือน ม.ค. 2563 ...Click...
- เดือน ก.พ. 2563 ...Click...
- เดือน มี.ค. 2563 ...Click...
- เดือน เม.ย. 2563 (สถานะการ Covid-19)
- เดือน พ.ค. 2563 (สถานะการ Covid-19)
- เดือน มิ.ย. 2563
- เดือน ก.ค. 2563 ...Click...


 • ประกาศเชิญชวนเสนอราคา

  - เดือน พ.ย. 2562 ...Click...
  - เดือน ธ.ค. 2562 ...Click...
  - เดือน ม.ค. 2563 ...Click...
  - เดือน มี.ค. 2563 ...Click...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

  - เดือน ต.ค. 2562 ...Click...
  - เดือน พ.ย. 2562 ชุด 1,ชุด 2
  - เดือน ธ.ค. 2562 ...Click...
  - เดือน ม.ค. 2563 ...Click...
  - เดือน ก.พ. 2563 ...Click...
  - เดือน มี.ค. 2563 ...Click...
  - เดือน ก.ค. 2563  ...Click...


 • การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2562 ...Click...
- รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...Click...

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี2562

- เดือน ต.ค. 2561 ...Click...
- เดือน พ.ย. 2561 ...Click...
- เดือน ธ.ค. 2561 ...Click...
- เดือน ม.ค. 2562 ...Click...
- เดือน ก.พ. 2562 ...Click...
- เดือน มี.ค. 2562 ...Click...
- เดือน เม.ย.2562 ...Click...
- เดือน พ.ค. 2562 ...Click...
- เดือน มิ.ย. 2562 ...Click...
- เดือน ส.ค. 2562 ...Click...
- เดือน ก.ย. 2562 ...Click... • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

  - เดือน ต.ค. 2561 ชุดที่1 , ชุดที่2
  - เดือน พ.ย. 2561 ชุดที่1ชุดที่2
  - เดือน ธ.ค. 2561 ...Click...
  - เดือน ม.ค. 2562  ชุดที่1ชุดที่2
  - เดือน ก.พ. 2562 ...Click...
  - เดือน ส.ค. 2562 ...Click...
  - เดือน ก.ย. 2562 ...Click... • การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2561

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2561  ...Click...

  - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน  ...Click...

 

 

 

 
ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:34 น.

 

 

ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ

- ขั้นตอนการดำเนินงาน/คู่มือปฏิบัติ

- หนังสือเวียน

- กฎกระทรวง

- ระเบียบฯ พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560