ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
หนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   หนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย ทดสอบ
6864
2   Link   กค0406.5/ว.39 - 2 เมษายน 2553
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4686
3   Link   กค0422.3/ว145 - 21 เมษายน 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
4427
4   Link   กค0406.4/ว147 - 22 เมษายน 2553
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์
3406
5   Link   กค0422.3/ว149 - 26 เมษายน 2553
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
3542
6   Link   กค0422.3/ว260 - 29 เมษายน 2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3440
7   Link   กค0406.6/ว159 - 30 เมษายน 2553
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม
3343
8   Link   นร0702/ว57 - 3 พฤษภาคม 2553
ขอเชิญร่วมฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ GFMIS เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3393
9   Link   กค0420.1/ว163 - 4 พฤษภาคม 2553
รายงานผลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยเหลือของข้าราชการที่เข้าร่วม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3390
10   Link   กค0422.2/ว168
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
3192
11   Link   กค0406.6/ว218 - 29 มิถุนายน 2553
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
3210
12   Link   กค0406.4/ว224 - 30 มิถุนายน 2553
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
3279
13   Link   นร1008.1/260 - 22 มิถุนายน 2553
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3151
14   Link   กค0423.3/10669 - 7 เมษายน 2553
การติดตามการประเมินผลปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3238
15   Link   กค0422.2/ว180 – 26 พฤษภาคม 2553
เลื่อนการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่
3127
16   Link   กค0423.3/ว182 – 27 พฤษภาคม 2553
ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3134
17   Link   ยธ0505 – 14 มิถุนายน 2553
ขออายัดเงินค่าจ้าง หรือ เงินอื่นใดที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับ
3456
18   Link   กค0422.3/ว201 - 15 มิถุนายน 2553
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3241
19   Link   กค0423.3/ว206 - 17 มิถุนายน 2553
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ
3328
20   Link   ศธ0508/ว871 - 8 กรกฎาคม 2553
ขอความร่วมมือเผยแพร่อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
3777