รายละเอียดหนังสือเวียน #5

รหัส5
เลขที่หนังสือเวียนนร0719.2/ว106
คำอธิบายหนังสือเวียนบัญชีนวตกรรมไทย
วันที่หนังสือเวียน30-04-2024
ไฟล์เอกสาร1715650001.MX-M464N_20240514_094910.pdf
ผู้สร้างหนังสือเวียนณัฐ ธาระสืบ
วันที่สร้าง2024-05-14 08:26:41
วันที่แก้ไข2024-05-14 08:26:41