ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
633อว 0601.1901/พด432/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ647600.0024-01-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
632อว0601.0102/งด.466กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด540000.0014-12-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
631อว 0601.2307/081จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด 1926200.0020-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
630อว0601.03/LOG275จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 2210000.0021-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
629อว 0601.2307/084ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี3917375.0004-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
628อว0601.03/LOGB.225จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 1560000.0016-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
627อว 0601.0102/งด.17จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ1290750.0030-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
626อว 0601.0102/งด.83จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ32360000.0018-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
625อว 0601.0102/งด.2145จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย75949200.0011-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
624อว 0601.0102/งด.ร222ราคากลาง1676000.0022-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง