ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
662อว 0601.0107.5/64งานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตข้ามคลองผิวจราจร ๘.๐๐ ม. มีทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๑.๐๐ ม. กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน 6343400.0012-07-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
661อว 0601.0102/งด.1895ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 673100.0026-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
660อว 0601.0102/งด.1758ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1403864.0011-06-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
659อว 0601.0103/1958ราคากลาง4708000.0021-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
658-จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด2495240.0029-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
657อว 0601.0603/คพ.2.91ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ548900.0007-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
656-จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ848510.0029-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
655อว 0601.18/225โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีห้องสมุดและการบริการ จำนวน 1 โครงการ6040400.0017-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
654อว 0301.0107.5/37งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 741700.0011-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
653อว 0601.23/ค09.01.14จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 25681080700.0015-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์