ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 603 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
605อว 0601.2307/052จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ818550.0023-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
604 อว 0601.2306/จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566879112.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
603งด.1304ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.4009-05-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
602 อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662050291.2001-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
601-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668900000.0011-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
600อว 0601.0102/งด.990จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 3280000.0021-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
59913032566จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4440500.0029-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
598อว 0601.0102/งด. 459ขออนุมัติราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 522566.6004-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
597อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ 895590.0014-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
596อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ895590.0013-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์