ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
192ศธ 0518.09/192.2ประกาศราคากลางระบบ Upgrade ระบบจัดเก็บเอกสาร1400000.0015-01-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
194ศธ0518.09/พ.ทร.273.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร1145970.0007-07-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
206ศธ 0518.09/พด.131ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558142500.0005-02-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
207ศธ 0518.09/พิเศษประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2559 (ม.ร.1)3025000.0018-02-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
208ศธ 0518.09/พด.123ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ หลักสูตรและสายงานประกอบอาชีพ400000.0021-03-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
211ศธ 0518.09/พด.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558252000.0006-10-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
216ศธ0518.09/พ.ทร.261.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0024-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
218ศธ 0518.09/พด.223ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2559252000.0004-05-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
219ศธ 0518.09/พด.197.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา100000.0011-04-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
220ศธ 0518.09/พด.197ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558135000.0005-04-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล