ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
36งด.309/58ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ648000.0026-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
78กผ(ผ)397/2557ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3661790.0026-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
47งด.510/58ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาลัย สายสนับสนุนวิชาการ2800000.0028-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
24กน4163/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน180000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
25กน4164/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน105000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
37กค/2558โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน560000.0003-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
183งด.๑๑๗๓/๕๙จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)504599.8104-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
103งด.333/58ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243166.5017-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
32ศธ 0518.09/75.1ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0023-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
40งด.333/58ราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243170.0224-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง