ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
313กน พิเศษ/2560จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน250000.0023-01-2560e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
312กน3389/2559ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ244000.0028-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
627อว 0601.0102/งด.17จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ1290750.0030-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
626อว 0601.0102/งด.83จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ32360000.0018-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
628อว0601.03/LOGB.225จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 1560000.0016-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
619อว 0601.2306/66-21จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)943740.0021-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
618 อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)1052880.0019-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
620อว 0601.2305/6669จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1300000.0015-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
616อว 0601.0102/งด.ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566839950.0013-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
625อว 0601.0102/งด.2145จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย75949200.0011-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง