ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
62กผ(ผ) 223/2557จ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร1000000.0029-05-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
63ศษ 0518.01/พิเศษราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8607860.0008-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
64ศธ 0518.01/พิเศษราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 85779800.0031-03-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
65ศธ 0518.03/บพ.124/58ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)207200.0028-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
66ศธ 0518.03/บพ.123/58ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก) 913750.0028-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
67ศธ 0518.09/75.7ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0006-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
68ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557115500.0016-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
69ศธ 0518.09/191.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม650000.0022-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
70รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7247500.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
71รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 7399000.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง