ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 604 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
3422/2558ราคากลางค่าสวัสดิการอาหารและเคื่องดื่มฯ348480.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
7651/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1125000.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
7752/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1337500.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
78กผ(ผ)397/2557ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3661790.0026-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
88กน.15/2558ราคากลางจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา309600.0005-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
90พิเศษ/2558ราคากลางจัดซื่อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.0010-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
113กน.พิเศษ/2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา101000.0013-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
134พิเศษ/2558กำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นBraille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง580000.0020-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
135งธ 4409/2558ร่างกำหนดราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน277800.0016-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
136งบส.05/2559ราคากลางสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การใก้บริการนักศึกษาพิการ"256000.0022-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา