ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
373ME.7.07.2/60ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ145830.3021-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
37กค/2558โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน560000.0003-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
82กค/2558ราคากลางค่าที่พักและอาหารและค่านันทนาการโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินงบประมาณพัสดุภาครัฐ292730.0003-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
313กน พิเศษ/2560จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน250000.0023-01-2560e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
88กน.15/2558ราคากลางจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา309600.0005-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
113กน.พิเศษ/2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา101000.0013-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
375กน1358/2560ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิงเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ104000.0008-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
403กน2473/2560ราคากลางโครงการอบรมเชขิงปฎิบัติการบุคลากรด้านบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.0130000.0013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
394กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
411กน3367/2561จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.0027-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา