ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
425งน177.1/2560 เชิงปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระบบสารสนเทศการให้การแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
134พิเศษ/2558กำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นBraille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง580000.0020-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
632อว0601.0102/งด.466กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด540000.0014-12-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
198กผ (ผ) 1074/2558 ก่อสร้างซุ้มที่พักนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง10030000.0006-08-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
589อว 0601.0102/งด.749ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 105549100.0013-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
590อว 0601.0102/งด.507ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 101653600.0013-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
463ศธ. 0518.13/009ขออนุมัติกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบข่าวรามคำแหงจากสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นข่าวรามคำแหงออนไลน์และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารแก่นักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 รายการ4149045.3827-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
641อว.0601.0102/งด.117ขออนุมัติกำหนดราคากลาง จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 351000.0012-02-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
642อว.0601.0102/งด.848ขออนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ15000.0012-02-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
475งด. 122/2562ขออนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับจัดพิมพ์ข้อสอบไล่ ภาคซ่อม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)619575.0025-12-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง