โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
151ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย HIGH ZONE หมายเลข 1111087.40e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
159การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
160การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
164งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒346000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
165จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.20e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
167งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารหลังใหม่) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา230932.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
168ซื้อเครื่องถ่ายภาพนิ่งชนิดความเร็วสูงและคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด430000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
169จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 8 จำนวน 261 ตัว391500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
170จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 จำนวน 151 ตัว226500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
171จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12 จำนวน 90 ตัว135000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง