แสดงโครงการ #604

รหัสโครงการ604
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ589000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารศธ 0518.13/ พิเศษ
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ04-07-2019
Files1562316833.Spec.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารศธ 0518.13/พิเศษ
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง584209.80
วันที่ประกาศ04-07-2019
Files1562316561.1111.pdf