แสดงโครงการ #678

รหัสโครงการ678
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ1240000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารสม 068/2564
คำอธิบายขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
วันที่ประกาศ16-03-2021
Files1617593775.TOR MAC.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0107.5/33
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
ราคากลาง1152140.00
วันที่ประกาศ24-03-2021
Files1617593394.Scan_MAC.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.84
คำอธิบายประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน
วันที่ประกาศ30-03-2021
Files1617594225.Scan_MAC.pdf