ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 381 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
363อว 0601.23/รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ22-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
362อว 0601.2301/งบ21รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ21-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
361งค.34.3 /65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ16-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
360อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์07-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
359อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด07-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
358อว0601.17/พด.ทร21.1ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์22-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
357อว 0601.0102/งด.1192งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)29-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
356อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร20-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
355อว0601.17/พด.ทร.132.ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะหมึกพิมพ์และดรัม24-05-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
354อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) วิจารย์ครั้งที่ 231-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์