ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 414 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
396อว 0601.23 / จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 214-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
395อว 0601.23/ จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
394อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
393อว0601.0102/งด.ร.223จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 14-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
392อว0601.0102/งด.ร.208จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑06-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
391อว 0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)05-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
390อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
389อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
388อว 0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ23-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
387-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ11-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์