ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
87พิเศษจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน28-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
43งด.324/58ซื้อสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display ๑ หน่วย พร้อมติดตั้ง 01-12-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
10กน4167/2557ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน03-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
11กน4168/2557ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน03-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
137งด.๑๑๗๓/๕๘จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)04-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
12ศธ 0518.09/75.1ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์23-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
13พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครสวรรน์ รุ่นที่ 606-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
17ศธ ๐๕๑๘.๐๙/พ.ทร.๘๔.๑ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล