ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 403 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
47ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว27-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
26ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255730-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
24รป.ม.71/2558ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ02-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
29ศธ 0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศร่าง TOR ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ห้อง ONE STOP SERVICE03-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
80งด.656/58ร่างขอบเขตของงานจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด10-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
25ศธ 0518.09/พ.ทร.124.ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)11-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
178งด. 156/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช13-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
30งด.808/58ร่างขอบเขตของงานจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)19-02-2015ยกเลิกกองคลัง
142งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)23-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
27งด.727/58งานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน26-02-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง