ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
56งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าเช่ารถบัส23-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
55งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าอหารกลางวัน อาหารว่าง17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
54งส.พิเศษ/โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ค่าที่พัก อาหารว่าง อาหารเย็น ค่าดนตรี17-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
23ศธ 0518.14/นว23โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น02-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
225ลพ.572โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 331-01-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
99ศธ 0518.14/นว.253โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 1030-12-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
300กน396/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ14-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
4951/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 129-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
22กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง03-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
53งส.พิเศษ/2558 โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 255815-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง