รายละเอียดประกาศร่าง TOR #314

รหัส314
เลขที่เอกสารลพ.๒๐๔๐
คำอธิบายขอความอนุเคราะห์พิจารณาการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
Files1538624108.TOR บริการสวิต.pdf
วันที่ประกาศ26-09-2018
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
วงเงินงบประมาณ17217500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง