รายละเอียดประกาศร่าง TOR #317

รหัส317
เลขที่เอกสารศธ 0518.13/ พิเศษ
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
Files1562316833.Spec.pdf
วันที่ประกาศ04-07-2019
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ589000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง