รายละเอียดประกาศร่าง TOR #72

รหัส72
เลขที่เอกสารงด. ๑๕๑๗/๕๘
คำอธิบายการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
Files1441008770.ร่าง tor งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารฯ.pdf
วันที่ประกาศ26-08-2015
ชื่อโครงการงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ2849303.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง