ประกาศผู้ชนะ

Displaying 21-30 of 70 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
59อว 0601.0102/งด.อ.62จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว18-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
45อว0601.0102/งด.อ.51จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง01-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
62อว 0601.0102/งด.อ.74จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว04-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
70อว0601.0102/งด.อ.22จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง29-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
66อว0601.0102/งด.อ.76จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก) จำนวน 1 เครื่อง08-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
44อว0601.0102/งด.อ.86จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว14-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
27พิเศษ 22/01/2563จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 4) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน22-01-2021e-Biddingกองคลัง
28งด.อ 64จ้างงานซ่อมแซมประตูกระจกห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน04-03-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
24งด.อ.11/2564จ้างงานปูพื้นห้องทำงาน งานการประชุมและพิธีการ จำนวน 1 งาน05-11-2020เฉพาะเจาะจงกองคลัง
23งด.อ.22/2564จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 ชุด07-12-2020เฉพาะเจาะจงกองคลัง