รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #33

รหัส33
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.184
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Files1648539910.3.10.64.pdf
วันที่ประกาศ27-09-2021
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณ839950.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง