รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #43

รหัส43
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.5
คำอธิบายจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผลและบริหารจัดการครูต่างประเทศ
Files1648544618.17.10.64.pdf
วันที่ประกาศ25-10-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ ปี 2565
วงเงินงบประมาณ18330000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง