เมนูนำทาง

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2566

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บุคลากรสามารถจัดพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

และหนังสือรับรองของนายจ้างฯ ในระบบงาน RU-Portfolio

ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป