เมนูนำทาง

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KPI Template) รอบ 12 เดือน


1. รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ...คลิก...

2. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KPI Template) รอบ 12 เดือน ...คลิก...