เมนูนำทาง

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (KPI Template) รอบ 6 เดือน

 

1. รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  ...คลิก...

 

2. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (KPI Template) รอบ 6 เดือน  ...คลิก...