วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข้อบังคับเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
ข้อบังคับเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้สำหรับตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร