เมนูนำทาง

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

  2. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

  3. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560

  4. ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท พ.ศ.2560

  5. หนังสือลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (ว 130) และลงลายมือชื่อกรณีออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ม.ร.

  6. หนังสือลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (ว 130) และลงลายมือชื่อกรณีออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ม.ร. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป