ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ของมหาวิทยาลัย ของทุกหน่วยงานรวมทั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมเกียรติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้บริการ และทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ให้การบริการทางด้านการเงินแก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • งานการเงิน
  • งานบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานงบประมาณ
  • งานธุรการ

สถานที่ตั้งของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กองคลัง แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน มีที่ตั้ง ดังนี้

  • งานการเงิน ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และอาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1
  • งานงบประมาณ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
  • งานบัญชี ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 5
  • งานพัสดุ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
  • งานธุรการ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1